top of page

Algemene Voorwaarden

1.Onze voorwaarden hebben voorrang op iedere andere algemene voorwaarden.
Door feit van de bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.


2.Theeuwes bvba voorziet zich het recht om de verkoopsvoorwaarden ten alle tijden eenzijdig te wijzigen .


3. Alle door Theeuwes bvba gemaakte prijzen en offertes zijn slechts 2 weken geldig te rekenen vanaf de datum van de
offerte, van enig akkoord tussen partijen is slechts sprake na ontvangst door Theeuwes bvba van de ondubbelzinnige “voor
akkoord”ondertekende offerte door de klant.De prijzen en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen
en materialen, met dien verstande dat Theeuwes bvba zich het recht voorbehoud om de door haar gehanteerde prijzen aan te
passen aan prijsfluctuaties.


4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van de
waarde van de bestelling.


5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en verbinden de verkoper niet. Vertraging in levering
geeft geen enkel recht op schadevergoeding nog ontbinding van de overeenkomst.Bij levering op bouwwerf of de magazijnen
van de klant, is de klant gehouden onmiddellijk na aankomst der goederen het nodige personeel en materiaal ter beschikking te
stellen voor een spoedige lossing der goederen. Zo de klant niet in staat is dit te doen, zal de verkoper de eruit voortvloeiende
bijkomende kosten in rekening brengen. De leveringen kunnen enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar het werk
berijdbaar zijn.


6. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.


7. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald voor rekening van
de koper.


8. Indien de koper de goederen niet afhaalt voor eigen rekening of weigert deze in ontvangst te nemen, behouden wij ons het
recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en dit zonder
voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling. Bovendien is er van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke

ingebrekestelling een schadevergoeding wegens contractbreuk verschuldigd a rato 80% van de waarde van de bestelling.


9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.


10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht
steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.


11. Klachten aangaande levering moeten schriftelijk en aangetekend gebeuren binnen het 48 uur na levering en in elk geval voor
voortverkoop of ingebruikname.


12. Aan goederen / machines van Theeuwes bvba , mag enkel en alleen gewerkt / aanpassingen gedaan worden door personeel
van Theeuwes bvba , anders vervallen de eventuele garanties en aansprakelijkheden .
Werken toch uitgevoerd door klant , haar personeel en of andere firma’s dienen schriftelijk aangevraagd te worden aan en
schriftelijk goedgekeurd te worden door Theeuwes bvba. Theeuwes bvba kan niet verantwoordelijk zijn voor veranderingen en
of interventies uitgevoerd door derden zonder schriftelijke goedkeuring .


13. Bij engineeringsopdrachten in samenspraak en / of gestuurd door de klant is Theeuwes bvba niet verantwoordelijk voor de
concepten en ontwerpen en eventueel daaruit vloeiende gevolgen en gebreken .


14. Alle facturen zijn betaalbaar contant tenzij anders werd bedongen.


15. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling verwijlrente ten belope van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met
minimum van 25€) als schadebeding.


16. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en diensten stop te zetten. Tevens behouden wij ons
het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen
voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


17. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper, maar het risico gaat over op de
koper.


18. De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat Theeuwes bvba haar werkzaamheden kan verrichten onder normale
omstandigheden. Alle gevolgen van het onvolledig of niet tijdig of niet voldoen aan deze verplichting zijn voor rekening en risico
van de klant. Tevens staat de klant in voor alle gevolgen van wijziging in de werkomstandigheden, dan wel in de hoedanigheid
van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.


19. Betaalde voorschotten worden niet terugbetaald .


20. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

bottom of page